Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang

Brede School Academie (BSA)

     De Brede School Academie-activiteiten zijn gericht        

     op het bereiken van het referentieniveau 1S

     voor taal voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 

     Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de scholen in 

     de wijk Ondiep komen in aanmerking voor de Brede                School Academie (BSA).

     

    Hieronder vindt u een uitleg van de BSA. Daarnaast kunt  

    u hier klikken voor een promotievideo van de BSA Ondiep. 

 

 

Activiteiten:


= Samen lezen van moeilijkere teksten, voortbouwend

     op de begrijpend leesmethode van de school (taaldoel 1S.2/3).

= Lezen kranten en tijdschriften en hierover discussiëren (taaldoel 1S.1/2/3).

= Bronnenonderzoek doen op basis van (eigen) onderzoeksvragen (1S.1/2/3)

= Leesmotivatie (taaldoel 1S.1/2)
= Mondeling en schriftelijk presenteren (1S.1/4)
= Vergroten woordenschat (inhoud en schooltaal)
= Bevorderen van academische vaardigheden en houding
= Doorgaande lijn POVO versterken
= Taalcurriculum deelnemende scholen versterken
= Leerkrachtvaardigheden deelnemende scholen versterken
= Tegengaan ‘zomerdip’ tijdens de vakantie, via BSA zomerschool
= Voorkomen ‘afstroom’ in het VO

De werkwijze van de BSA is als volgt;


De leerlingen


De basisschool bepaalt of een kind van groep 6,7 of 8 bij de BSA past en in aanmerking komt. Daarbij kijkt de school naar het leervermogen, het niveau, de motivatie en de werkhouding. Ouders en hun kinderen van de betrokken scholen kunnen zich niet zelf aanmelden. Als de school vindt dat de leerling voldoet aan het ‘BSA-profiel’, krijgen de ouders (en de kinderen) een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunnen zij zich opgeven voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zijn het kind met de ouders aanwezig. Ze kunnen vertellen waarom zij vinden dat de BSA bij het kind past. De BSA bepaalt uiteindelijk of kinderen inderdaad aangenomen worden. Omdat de plaatsen beperkt zijn, kan een loting nodig zijn. Kinderen die uitgeloot worden, worden op een wachtlijst geplaatst.


De lessen


Op de BSA krijgen de kinderen de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week.


De docenten


Op de Brede School Academie werken alleen gekwalificeerde docenten, afkomstig uit het basis- en voortgezet onderwijs. Ze hebben ervaring met de doelgroep en ze zijn gespecialiseerd in taalonderwijs.


Groepsgrootte


De BSA werkt met kleine groepen van maximaal 15 kinderen. Alle kinderen zijn gemotiveerd om aan hun niveau te werken en vinden het leuk om te leren.


Professionaliteit


De docenten van de BSA zijn door de projectleiding geselecteerd op kwaliteit, ervaring en ambitie. De docenten krijgen een training voordat zij aan de slag gaan in de BSA. Tijdens deze training worden de didactische, pedagogische en organisatorische facetten van alle onderdelen van het BSA-programma behandeld. Tijdens het schooljaar zijn er klassenbezoeken en trainingsbijeenkomsten, gericht op het bewaken en versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het verfijnen van het programma. De indrukken uit de klassenbezoeken en de feedback van de docenten worden gebruikt om het trainingsprogramma tijdens het schooljaar in te vullen. De docenten krijgen tijd toegemeten voor de voorbereiding van de lessen en de vele andere extra taken die van hen worden gevraagd.


Ouders


Om duidelijk te maken dat deelnemen aan de BSA niet vrijblijvend is, tekenen ouders (en kind) een contract, waarin de wederzijdse verplichtingen opgenomen zijn. De ouders zorgen ervoor dat aan de randvoorwaarden voor deelname is voldaan: ze geven toestemming, ze halen en brengen hun kind en ze controleren of aan de afspraken is voldaan, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk. Tevens bezoeken ze de ouderavonden.


De inbedding van de BSA in de wijken


Het is van belang op te merken dat de BSA wordt ingericht met de wijken als basis. Afspraken worden gemaakt op het niveau van de wijk, niet op het niveau van de individuele school. Zo is de selectieprocedure uniform en wordt ook de huisvesting geregeld voor kinderen in de wijk. De gang van zaken in de BSA wordt op gezette tijd besproken met de directeuren en IB ers. Dat geldt ook voor de inhoudelijke verbinding van het onderwijs in de scholen met dat in de BSA. Voorwaarde voor de BSA in een wijk is dat er een samenwerkingsverband binnen de wijk is of komt, waar de BSA op kan aanhaken. De scharnierfunctie wordt hier vervuld door de locatieleider, die bij sterke voorkeur uit de wijk komt. Een ideale locatieleider kan bijv. een directeur van een basisschool in de wijk zijn, die tevens docent is aan de BSA. Ook de docenten van de BSA worden bij voorkeur gerekruteerd uit de scholen in de wijk. De scholen profiteren dan ook weer van de extra scholing en coaching die de docent op de BSA ontvangt.

De BSA standaard
Uit internationaal literatuuronderzoek (Appelhof, 2009[2]) blijkt dat een aantal punten cruciaal is om met inzet van extra onderwijstijd resultaat te halen. Daarbij gaat het onder meer om expliciete doelstellingen, een duidelijke doelgroep en aansluiting bij het reguliere curriculum. Naar aanleiding van de ervaringen in Utrecht is de BSA standaard opgesteld. Deze standaard wordt gehanteerd in het programma van de BSA. We willen deze standaard ook een centrale plaats gegeven in de nieuwe BSA programma’s in de wijk Ondiep.

Specifieke aspecten van de BSA aanpak:

 

- Aansluiting bij regulier onderwijs; de Brede School Academie zoekt op drie manieren de verbinding bij het reguliere curriculum:
- Pedagogische aanpak: Vreedzame school
- Didactiek: woordenschat Verhallen, begrijpend lezen Nieuwsbegrip
- Inhoud: onderwerpen Nieuwsbegrip
- Cultuur: academische cultuur (aansluiting bij gymnasium niveau)Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen